Vízia Bratislavy

MODERNÉ MESTO

Chcem, aby Bratislava bola moderné a efektívne mesto, ktoré investuje do ľudského a sociálneho kapitálu. Pritom buduje takú infraštruktúru, ktorá zabezpečí trvalo udržateľný ekonomický rozvoj a vysokú kvalitu života, s  rešpektom k prírodným zdrojom a s vysokou mierou spoluúčasti obyvateľov na rozhodovaní. To sa dá dosiahnuť jedine tak, že samospráva a zvolení reprezentanti budú rozhodovať transparentne, efektívne nakladať s majetkom a financiami a využívať k tomu všetky dostupné moderné informačné a komunikačné technológie.

Spoluúčasť obyvateľov na rozhodovaní

 • Používať občiansky rozpočet ako nástroj na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o použití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a postupne navyšovať sumu vyčlenenú na občiansky rozpočet na 1% do roku 2022.
 • Organizovať verejné diskusie k zásadným rozhodnutiam mesta a k významným investičným projektom.
 • Zapájať do rozhodovania o odborných témach mesta obyvateľov prostredníctvom stálych poradných orgánov primátora, starostov a zastupiteľstiev.
 • Vytvoriť trvalý poradný mechanizmus pre poslancov zastupiteľstiev z radov zamestnancov magistrátu a miestnych úradov tak, aby poskytovali poslancom dostatočné odborné zázemie a rovnosť prístupu k informáciám, nevyhnutým pre kvalitné rozhodovanie pri schvaľovaní materiálov.

Otvorenosť a transparentnosť

 • Dodržiavať princípy uvedené v Protikorupčnom minime v oblastiach nakladania s majetkom mesta, personálnej politiky, spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, prístupu k informáciám, politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, mediálnej politiky mesta, územného plánovania a regulácie investičných aktivít, rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, transparentnosti v činnosti podnikov, v ktorých má mesto rozhodujúcu účasť, verejného obstarávania, transparentného rozpočtovania a politiky prideľovania nájomných bytov a miest v sociálnych zariadeniach.
 • Obsadzovať kľúčové pozície na magistráte, v mestských častiach a v mestských podnikoch a organizáciách na základe otvorených výberových konaní so zameraním na odbornosť vybraných uchádzačov a stabilizovať odborné personálne zázemie magistrátu hlavného mesta tak, aby obsadzovanie pozícii nepodliehalo politickým vplyvom.
 • Vytvoriť účinné riadenie a kontrolu mestských podnikov tak, aby bola kombináciou manažérskeho prístupu a kontroly zabezpečenej zvolenými poslancami zastupiteľstva.

Moderná samospráva pre ľudí

 • Prevádzkovať projekt elektronizácie služieb samosprávy tak, aby bolo možné vybavovanie všetkej bežnej agendy občanov elektronicky.
 • Zrušiť papierové tlačivá, eliminovať komunikáciu úradov s občanom klasickou poštou a elektronizovať všetky procesy vybavovania žiadostí na úradoch tak, aby občan mohol sledovať ich stav a zodpovedné osoby a to aj s ohľadom na staršie osoby.
 • Zverejňovať na stránke samosprávy informácie formou otvorených dát v strojovo spracovateľnej forme (open data).
 • Vytvoriť internetové a mobilné aplikácie, ktoré budú občanom poskytovať užitočné online informácie týkajúce sa chodu mesta ako napríklad monitorovanie rozkopávok, parkovanie, doprava, zabratie verejného priestranstva, podujatia, daňové povinnosti, poplatky a pod.
 • Zamerať sa na analýzu kľúčových procesov v postupoch magistrátu a jednotlivých mestských častí so zámerom navrhnúť ich zefektívnenie.
 • Realizovať stážový program pre študentov vysokých škôl pre magistrát za účelom zvyšovania kvalitnej politiky a kvalitného výskumu pri práci v mestskom zastupiteľstve a vytvoriť priestor pre každého poslanca mesta Bratislava pre hosťovanie stážistov s vymedzenými kompetenciami a v súlade so schválenými programovými prioritami pre Bratislavu.
 • V rámci zachovania kvalitnej tvorby politiky a výkonu verejnej služby vytvoriť priestor pre implementáciu vzdelávania pre zamestnancov magistrátu, poslancov a asistentov poslancov.
 • Zefektívniť fungovanie mestskej polície aj (a nielen) prostredníctvom aplikácií, vďaka ktorým budú môcť obyvatelia lepšie komunikovať s mestskými policajtmi a zároveň kontrolovať ich výkon v prospech obyvateľov mesta.
 • Vytvoriť elektronický pasport projektov organizácie dopravy s cieľom sprehľadniť vodorovné a zvislé dopravné značenie a uľahčiť tým aj jeho obnovu a údržbu.
 • Otvoriť diskusiu o rozvoji mesta s prihliadnutím na vyváženosť pomeru medzi jednotlivými funkciami častí mesta – bývanie, doprava, služby, voľný čas, zelené plochy a pod.

Zdravé mestské financie

 • Rozumnou mierou znižovať zadlženie mesta o 15% percent za štyri roky tak, aby bol zároveň vytvorený priestor pre rozvojové projekty mesta.
 • Každoročne pripravovať rozpočet za účasti poslancov zastupiteľstiev, komisií, nezávislých odborníkov a podrobiť ho verejnej prezentácii a pripomienkovaniu.
 • Otvoriť diskusiu o možnostiach navyšovania príjmovej časti rozpočtu mesta napr. aj cez možné zvyšovanie majetkových daní, parkovania, diverzifikáciou dane z ubytovania, poplatkov a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu mestských služieb.
 • Otvoriť diskusiu o postavení a kompetenciách hlavného architekta v procese plánovania rozvoja mesta a územného konania.

MOBILNÉ MESTO

Mobilita obyvateľov je pre dobré fungovanie mesta kľúčová. Vyžaduje si však zásadný obrat v prístupe a v budovaní dopravnej infraštruktúry. Od roku 1990 hrala v doprave hlavnú rolu individuálna automobilová doprava. Výsledkom toho je neúnosná situácia v uliciach – dopravné kolóny, problémy s parkovaním, znečistené životné prostredie, hluk, prach. Miera individuálneho automobilizmu dosiahla už maximálnu úroveň a jej ďalší rast by spôsobil v meste kolaps s negatívnymi účinkami na životné prostredie a zdravie ľudí. Ulice by mali byť prednostne pre ľudí a nie len pre autá, a to zvýšením podielu verejnej, cyklistickej a pešej dopravy.

Verejná doprava

 • Dokončiť druhú etapu električkovej trate v Petržalke až po Janíkov Dvor.
 • Systematicky a pravidelne obnovovať vozidlový park Dopravného podniku Bratislavy.
 • Zrealizovať projekty modernizácie električkových a trolejbusových tratí v meste.
 • Podporiť modifikovaný (zjednodušený) projekt železničnej stanice Filiálka.
 • Vypísať urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie hlavnej železničnej stanice.
 • Zrekonštruovať osobný prístav.
 • V spolupráci so ŽSR podporiť vybudovanej terminálov integrovanej osobnej prepravy (Bory, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa, letisko).
 • Podporiť zdvojkoľajnenie trate Hlavná stanica – ŽST Nové Mesto – Dunajská Lužná a vybudovanie tretej koľaje na trati Hlavná stanica – Devínska Nová Ves.
 • Prevádzkovať funkčný systém Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.
 • Pripraviť a zaviesť preferenciu električiek na hlavných križovatkách vrátane zníženia počtu prejazdov cez električkové koľaje.
 • Vyznačiť vyhradené BUS pruhy pre autobusy, trolejbusy, taxíky a sanitky, čo povedie k zrýchleniu verejnej dopravy.
 • Podporovať budovanie architektonicky zaujímavých zastávok MHD.
 • Vybudovať trolejbusovú trať do Petržalky (Ovsište cez most Apollo).
 • Postupne zavádzať do prevádzky DPB elektrobusy.
 • Poskytovať pre školy a rodiny s deťmi školské autobusy a rozvoz detí mikrobusmi.
 • Pomôcť zabezpečiť akustické hlásenie zastávok vo všetkých vozoch.

Alternatívna doprava

 • Aktualizovať generel dopravy s cieľom posilniť podiel verejnej, cyklistickej a pešej dopravy.
 • Spracovať územný generel rozvoja cyklistickej a pešej dopravy v meste a do praxe prenášať opatrenia schválené v Zásadách rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.
 • Postupne zvyšovať podiel prostriedkov vyčlenených na cyklistickú dopravu tak, aby v roku 2026 dosiahli 5% na celkovom množstve prostriedkov vyčlenených na dopravu.
 • Zrealizovať hlavné mestské cyklistické radiály.
 • Dobudovať cyklotrasu na Devínskej ceste, ktorá spojí Karlovu Ves s Devínom a otvoriť ostrov Sihoť pre cyklistov.
 • Rozširovať projekt automatickej požičovne bicyklov (bike sharing).
 • Rozširovať zóny bez parkovania áut na chodníkoch.
 • Opraviť hlavné mestské pešie ťahy a pešie zóny.
 • Zaviesť ekologický a nízkoemisný koncept zásobovania historického centra prostredníctvom nákladných bicyklov, tzv. cargo bikes.
 • Podporovať prevádzku a využívanie jednostopových vozidiel, teda elektrobicyklov, skútrov a motocyklov ako dopravných prostriedkov, ktoré šetria životné prostredie, verejný priestor a pomáhajú riešiť problémy s parkovaním.

Individuálna doprava a parkovanie

 • Za účasti verejnosti pripraviť a realizovať program systematickej rekonštrukcie ciest a odstraňovania výtlkov.
 • Budovať záchytné parkoviská s dostupným prepojením na verejnú dopravu, bike sharing alebo car sharing (Zlaté Piesky, Vrakuňa, Nové Košariská, Incheba, ŽST Podunajské Biskupice, ŽST Vajnory, Prístavný most a pod.).
 • Realizovať parkovaciu politiku, ktorá bude zvýhodňovať rezidentov.
 • Postupne zavádzať spoplatňovanie verejného priestoru určeného na parkovanie áut tak, aby získané prostriedky slúžili na obnovu ciest, budovanie parkovísk, cyklotrás a opravu chodníkov.
 • Podporiť vybudovanie záchytných parkovísk a prestupných terminálov v dostupnosti diaľnic D1, D2 a D4 a rýchlostnej cesty R7.
 • Zefektívniť činnosť príslušných odborov magistrátu pri povoľovaní rozkopávok a zabratia verejných komunikácií s cieľom eliminovať nadmerný výskyt neprejazdných ulíc, dbať na dodržiavanie termínov a sprísniť prípadné pokuty za ich nedodržanie.
 • Budovať podzemné parkoviská a nadzemné parkovacie domy tak, aby boli vhodne začlenené do urbánneho prostredia, napríklad kombináciou s ihriskami.

ZELENÉ MESTO

Popri iných problémoch mesta ako je doprava, výstavba, financovanie či parkovanie akoby sme zabúdali na to najcennejšie – zdravie obyvateľov. Ulice sme zaplnili dopravou, zelené priestory nahrádza výstavba, stromov a zelených plôch ubúda. Bratislava patrí medzi mestá s najvyššou hlučnosťou a prašnosťou v Európe. To všetko znižuje kvalitu života v meste. Zdravé miesto pre plnohodnotný každodenný život sa dá vytvoriť len tak, že Bratislava bude mestom zeleným, čistým a ekologickým. Zároveň by to malo byť mesto, ktoré bude vytvárať priestor pre aktívny a zdravý životný štýl svojich obyvateľov.

Príjemné mesto

 • Znižovať vizuálny smog a iniciovať zmeny na posilnenie právomocí mesta a mestských častí v oblasti regulácie vonkajšej reklamy.
 • Zaviesť tzv. bezgrafitové zóny, kde bude platiť princíp 72 hodín, čo je čas, dokedy musí byť každý nový grafit odstránený.
 • Vytvoriť dostatočný objem legálnych plôch pre grafity.
 • Vytvárať priateľský verejný priestor (najmä revitalizácia ulíc a vnútroblokov s využitím princípov „dizajnu pre všetkých“).
 • Podporiť vznik nových mestských parkov.
 • Spracovať koncepciu výškovej zástavby Bratislavy.
 • Skvalitniť tvorbu mestského prostredia formou výberu architektonických návrhov na základe verejných súťaží.

Zdravé mesto

 • Podporovať zdravý mestský život (najmä revitalizácia a budovanie priestorov na nevrcholové rekreačné športy).
 • Podporovať bežecké a športové podujatia.
 • Vytvárať nové športoviská.
 • Budovať verejné fitparky.
 • Vytvárať priestor na cestovanie do práce na bicykli a pešo.
 • Vybudovať systém lokálnych komunitných centier so športovou, vzdelávacou i kultúrnou funkciou. Možné prepojenie s miestnymi kultúrnymi domami v mestských častiach, prázdnymi športovými areálmi alebo prázdnymi plochami.

Zelené mesto

 • Zabezpečovať systematický manažment zelene, pravidelne vysádzať novú zeleň, chrániť existujúce parky a zastaviť znižovanie ich počtu.
 • Chrániť a zveľaďovať všetky verejné zdroje (najmä ovzdušie a vodu).
 • Uskutočňovať prevenciu a zmierňovanie dopadov klimatických zmien, znižovať prehrievanie mesta, zadržiavať dažďovú vodu a vytvárať príjemnú mikroklímu.
 • Pripraviť projekty na zníženie hlučnosti a zatrávnenia električkových tratí.
 • Spracovať koncepciu umiestňovania náhradnej výsadby zelene investormi tak, aby bola smerovaná do konkrétnych lokalít a podporiť tak revitalizáciu existujúcich a vznik nových zelených zón a parkov.
 • Podporovať ekologickú, efektívnu, nízkoemisnú a priestorovo nenáročnú dopravu ako je verejná doprava, električky, elektrobusy, trolejbusy, bicykle, elektrobicykle, bike sharing (automatická požičovňa bicyklov), car sharing (automatická požičovňa áut), car pooling (zdieľanie jazdy v aute viacerými cestujúcimi), používanie jednostopových vozidiel a pod. Podpora týchto druhov dopravy bude viesť k zníženiu škodlivých emisií, hluku, prachu a zvýši príjemný pocit a bezpečie ľudí v uliciach mesta.
 • Odstrániť skládku toxického odpadu bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach.
 • Presadzovať aktívnu politiku smerom k zachovaniu vinohradov.
 • Postupne realizovať opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti budov.
 • Podporovať projekty umiestňovania mobilnej zelene, výstavby zelených striech, trávnatých plôch a pod.
 • Zriaďovať stromoradia v uliciach.
 • Zriadiť pozíciu mestského záhradníka, ktorý bude garantom koncepčnej a odbornej starostlivosti o mestskú zeleň, jej ochrany a bude zabezpečovať výsadbu novej zelene.
 • Zriadiť tri väčšie parky: nábrežný park na pravom brehu Dunaja medzi Starým a Prístavným mostom, park Filiálka a tzv. Bratislavské visuté záhrady na mieste vinohradov a tým dosiahnuť ich ochranu.
 • Zmeniť parkovaciu normu a spôsob budovania parkovacích miest v prospech zachovania zelených plôch.
 • Skultúrniť plochy, kde stojí výstavba, kde prebiehali práce okolo domu (napr. po zateplení budov obnova predzáhradok).

Čisté mesto

 • Vybudovať nové zberné dvory v mestských častiach.
 • Aj v spolupráci s občianskymi aktivistami, likvidovať nelegálne skládky, zamerať sa na prevenciu pred ich vznikom aj rozširovaním inštalácie fotopascí.
 • Zlepšiť kontrolu udržiavania čistoty v meste a zvýšiť počet mestských policajtov v mestských častiach, ktorí budú kontrolovať aj dodržiavanie čistoty.
 • Dohodnúť adekvátne plánovanie a vykonávanie upratovania a vynášania smetí v meste.
 • Vysadiť nové stromy pozdĺž ciest, zabezpečiť pravidelnú starostlivosť a orezávanie stromov.
 • Zabezpečiť dostatok smetných košov a ich pravidelné vysýpanie.
 • Skrášľovať zastávky MHD a dbať na to, aby sa nestali priestorom pre nelegálnu reklamu a grafity.

SOCIÁLNE MESTO

Bratislava by mala byť otvorené a tolerantné mesto pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, pohlavie, presvedčenie, sociálne postavenie, národnosť alebo iné odlišnosti. Cieľom je zapájať do aktívneho života mladých ľudí, strednú generáciu, seniorov, rodiny s deťmi, bezdomovcov, sociálne slabšie skupiny obyvateľov, zdravotne či inak znevýhodnených.

Bezbariérovosť

 • Realizovať postupnú debarierizáciu verejných priestorov a budov.
 • Budovať komfortné pešie ťahy bez reklamných zariadení, stĺpov, lámp a ostatných zariadení, ktoré tvoria prekážky v pohybe chodcov.
 • Budovať a udržiavať v prevádzke plošiny a výťahy v podchodoch a na schodištiach verejných budov a priestranstiev pre mobilne znevýhodnených obyvateľov.

Dobrovoľníctvo

 • Podporovať a rozvíjať fungovanie dobrovoľníckych centier.
 • Vytvoriť sieť dobrovoľníkov a vytipovať okruhy činností vykonávaných pre mesto.
 • Zabezpečiť efektívnu materiálnu podporu pre prácu dobrovoľníkov.
 • Zapájať bezdomovcov do skrášľovania verejných priestorov.
 • Podporovať dobrovoľníctvo ako dlhodobý koncept, nie ako formu nárazových akcií.
 • Zapájať komerčné firmy, inštitúcie a volených zástupcov občanov do pravidelných dobrovoľníckych akcií.
 • Organizovať vzdelávacie aktivity a semináre v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem.

Priateľské mesto a solidarita

 • Podporovať výstavbu nájomných domov najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (mladé rodiny, seniori, nízkopríjmové skupiny).
 • Pravidelne zvyšovať počet miest v jasliach a materských škôlkach a zabezpečiť dostupnosť týchto zariadení pre všetky sociálne skupiny obyvateľov.
 • Realizovať projekty a opatrenia uvedené v Programe aktívneho starnutia, Komunitnom pláne sociálnych služieb a Koncepcie práce s ľuďmi bez domova, vrátane zohľadňovania týchto stratégií v mestskom rozpočte.
 • Podporovať fungovanie denného stacionára pre bezdomovcov na Mýtnej ulici.
 • Každoročne podporovať fungovanie centra starostlivosti o ohrozené deti v Pentagone.
 • Zvýšiť pokrytie mestským kamerovým systémom.

Mladí ľudia

 • Podporovať koncept Európskeho hlavného mesta mládeže.
 • Podporovať aktivity Mestského parlamentu mladých.
 • Zapájať mladých ľudí do života samosprávy a ovplyvňovania vecí verejných.
 • Organizovať pre mladých ľudí odborné vzdelávacie aktivity smerujúce k ich zamestnaniu v sfére samosprávy.

KULTÚRNE MESTO

Cieľom je vytvoriť z Bratislavy mesto, ktoré žije. Má úctu k histórii a pamiatkam, podporuje turizmus a organizáciu voľnočasových podujatí.

Priestor pre kultúru a podujatia

 • Podporovať fungovanie Mestského centra Stará tržnica za aktívnej spolupráce mesta a mestských častí.
 • Podporiť postupnú rekonštrukciu, revitalizáciu a oživenie Novej tržnice na Trnavskom mýte.
 • V dostatočnej miere zohľadňovať v rozpočte mesta prostriedky vyčlenené na fungovanie BKIS, ZOO, Múzea Bratislavy a Galérie mesta Bratislava.
 • Podporovať finančne aj nefinančne marketing a kultúrne a spoločenské podujatia mesta.
 • Zabezpečiť fungovanie priestoru mestských hradieb vrátane ich postupnej rekonštrukcie a oživenia kultúrnymi a spoločenskými podujatiami.
 • Ponúknuť nevyužité mestské budovy mestským častiam a neziskovým organizáciám pre komunitné projekty a kultúrne a spoločenské podujatia.

Marketing mesta

 • Každoročne organizovať konferenciu za účasti medzinárodných odborníkov z oblasti cestovného ruchu a marketingu destinácie, s cieľom získať nový, nezaujatý pohľad na destináciu a jej ponuku.
 • Plánovať marketingové aktivity, ale aj aktivity súvisiace s tvorbou produktu dlhšie ako jeden rok vopred.
 • Každoročne vyčleňovať v rozpočte na podporu cestovného ruchu 30% z objemu vybraných daní za ubytovanie.
 • Zaviesť princíp, že ďalších 30% vybratej dane z ubytovania bude využitých na riešenie problémov mesta, ktoré v súčasnosti znižujú komfort domácich obyvateľov i turistov (rozbitá dlažba v pešej zóne, poruchy verejného osvetlenia v centre, nedostatok lavičiek, zanedbaná zeleň, nefunkčné smetné koše, atď.).
 • Zrealizovať komunikačnú kampaň, aby sa Bratislavčania dozvedeli, že turizmus prináša peniaze, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie mesta, pomáha zvyšovať zamestnanosť, prináša inovácie a ďalšie výhody.

Manažment destinácie

 • Pripravovať každoročne komplexnú a nezávislú správu o cestnom ruchu za účasti významných aktérov z oblasti turizmu, destinačného manažmentu, marketingu, organizátorov podujatí, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a mestských kultúrnych zariadení.
 • Pripraviť a zrealizovať súbor riešení dynamickej a statickej dopravy pre turistické autobusy a vyhliadkové motorové vozidlá. Projekt by mal zároveň obsahovať návrh riešení, ktoré by pomocou povolenia na zastavenie na vybraných miestach, alebo prejazdu cez niektoré komunikácie uprednostňoval autobusy využívajúce služby miestnej cestovnej kancelárie alebo sprievodcu.
 • V spolupráci s dotknutými subjektmi a partnermi zabezpečiť dôstojné vstupné body do mesta a to najmä hlavná stanica, osobný prístav a autobusová stanica.
 • Zriadiť pozíciu splnomocnenca pre cestovný ruch so silnými kompetenciami, ktorý bude v štruktúre magistrátu komplexne zodpovedný za riešenie otázok cestovného ruchu. Táto pozícia bude zabezpečovať formuláciu požiadaviek mesta voči oblastnej organizácii cestovného ruchu a zároveň zabezpečovať súčinnosť oddelení jednotlivých oddelení magistrátu pri odstraňovaní prekážok fungovania cestovného ruchu a zodpovedala za to, aby si mesto plnilo svoje úlohy súvisiace s cestovným ruchom.