Občiansky rozpočet Bratislavy

Bratislavčania môžu do konca mesiaca január hlasovať o tom, kam pôjde 50 tisíc eur.

Na webovej stránke mesta a rovnako aj osobne vo Front Office na prízemí bratislavského magistrátu je možné rozhodnúť o využití 50 000 EUR z Občianskeho rozpočtu pre projekty v štyroch základných kategóriách. Financie pre Občiansky rozpočet sú vyčlenené priamo v rozpočte hlavného mesta, ktorý schválili mestskí poslanci ešte koncom minulého roka.

Formulár nájdete tu: http://www.bratislava.sk/vismo/formulare2.asp?id_f=1298

Na webovej stránke hlavného mesta je zverejnený formulár s jednotlivými projektmi rozdelenými do štyroch oblastí:

  1. Životné prostredie (5 projektov)
  2. Doprava, cesty, chodníky a cyklochodníky (6 projektov)
  3. Kultúra a šport (2 projekty)
  4. Sociálne veci (2 projekty)

Občania musia v hlasovaní vybrať po jednom projekte z každej oblasti – každý hlasujúci tak udelí 4 hlasy. Po vyhodnotení výsledkov hlasovania, ktoré sa skončí 31. januára, začne magistrát s prípravou realizácie víťazných projektov. Hlasovať sa dá aj osobne vo Front Office na prízemí bratislavského magistrátu, kde je k dispozícii totožný formulár vytlačený v papierovej verzii.

Finálne projekty na hlasovanie vzišli z občianskych podnetov, ktoré Bratislavčania posielali v minulom roku do Burzy nápadov. Na základe výzvy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zaslali elektronickou poštou občania 29 návrhov vo forme podnetov pre Občiansky rozpočet na rok 2017. Všetky došlé podnety boli posúdené z hľadiska ich možnosti realizácie priamo mestom, t. j. také, ktoré je možné zrealizovať v rámci kompetencií hlavného mesta a v rámci vyčlenenej sumy financií. Takýchto projektov je 15, medzi nimi je napríklad: revitalizácia a ošetrenie zelene na Šancovej ulici pri budove YMKA, vytvorenie označenej plochy pre psov na Námestí slobody, oprava chodníka pri ceste 2. triedy v MČ Rača, projekt riešenia debarierizácie ostrovčeka na Krížnej ulici v prospech mamičiek s kočíkmi, starších a menej mobilných občanov, sprístupnenie Čitárne u Červeného raka vozíčkarom, vytvorenie malého fit parku vo Vrakuni či zriadenie tzv. seniorskej olympiády.

Z každej kategórie bude zrealizovaný jeden projekt, ktorý získa najviac hlasov. Medzi 4 víťazné projekty sa rozdelí celkovo 50 000 EUR. Projekty zrealizuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Cieľom princípu Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití verejných financií pre obyvateľov. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. O konkrétnej sume vyčlenenej na projekty Občianskeho rozpočtu rozhodujú každý rok mestskí poslanci pri schvaľovaní rozpočtu.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislavy