Využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest (dizertačná práca)

Abstrakt

Dizertačná práca je zameraná na využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest. Mapuje súčasné problémy vyplývajúce z masívneho využívania individuálnej automobilovej dopravy ako sú napríklad zvýšená intenzita dopravy, zaťaženie životného prostredia emisiami škodlivých plynov, ale najmä znehodnocovanie verejného priestoru statickou dopravou. Popisuje stratégie riešenia statickej dopravy doma aj vo svete. Konkrétnym prínosom práce je metodika návrhu parkovacej politiky v mestách, ktorá popisuje riešenie statickej dopravy smerujúce k zníženiu nárokov verejných priestorov, k diverzifikácii spôsobov dopravy, lepšiemu využívaniu územia a v neposlednom rade aj k zníženiu intenzity dopravy. Súčasťou práce je aj prieskum verejnej mienky zameraný na dynamickú a statickú dopravu, výskum implementácie statickej dopravy na Slovensku a experimentálna časť.

Kľúčové slová

statická doprava, verejný priestor, mobilita.

Úvod

Dynamická a statická doprava sú spolu previazané. Ponuka ľahko dostupných parkovacích miest, zväčša bezplatných, spôsobuje zvyšovanie intenzity individuálnej automobilovej dopravy, a naopak – zvyšovanie intenzity individuálneho automobilizmu vytvára dopyt po nových parkovacích miestach.

Sídelné štruktúry majú ale svoje priestorové limity a tak sa nedostatok parkovacích miest prejavuje „živelným“ parkovaním mimo vyznačených miest – zväčša na chodníkoch, ale aj na zastávkach verejnej dopravy, v zákrutách, v neprehľadných úsekoch a nezriedka aj na zeleni.

Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné ako na dopravné účely. Mohol by slúžiť na oddychové, športové alebo na kultúrne aktivity obyvateľov. Namiesto parkovísk by mohlo byť aj viac prvkov mestskej zelene.

Táto dizertačná práca sa zaoberá témou využívania verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest. Projekt mapuje súčasné problémy vyplývajúce z masívneho využívania individuálnej automobilovej dopravy doma aj vo svete a prináša prehľad aplikovaných stratégií riešenia statickej dopravy, vrátane prípadových štúdií.

Práca uvádza konkrétne návrhy na riešenie statickej dopravy smerujúce k zníženiu nárokov na verejný priestor, na diverzifikáciu spôsobov dopravy, na lepšie využívanie pôdy a na zníženie intenzity automobilovej dopravy. Prezentované stratégie kladú dôraz aj na elimináciu environmentálnej záťaže spôsobenej dopravou. V neposlednom rade, efektívny manažment statickej dopravy dokáže priniesť finančné prostriedky do mestských rozpočtov, ktoré sa môžu použiť na ďalší rozvoj miest.

Prínos dizertačnej práce je v troch konkrétnych oblastiach. Tou prvou je unikátny zber dát zo 74 územných samospráv na Slovensku týkajúci sa statickej dopravy a implementácie regulácie parkovania. Druhou oblasťou sú prieskumy verejnej mienky z oblasti mobility a statickej dopravy. Najvýznamnejšou časťou práce je Metodika návrhu parkovacej politiky v mestách. Popisuje konkrétne stratégie a kroky, ktoré pomôžu mestám s prípravou a implementáciou regulovaného parkovania.

Na stiahnutie: