V Rači začína výstavba novej škôlky Tramín

V Bratislavskom kraji chýba približne 2500 miest v materských školách. Moja domovská mestská časť Rača nie je výnimkou. To sa ale už budúci školský rok zmení. Začína sa totiž výstavba úplne novej škôlky na Kadnárovej ulici v Krasňanoch na mieste bývalej vinárne Tramín.

K tomuto projektu mám osobitný vzťah. Hoci na príprave projektu som sa ešte nezúčastňoval, už ako račiansky poslanec som podporil financovanie tohto projektu prostredníctvom úveru. Totiž, projekt mal byť pôvodne financovaný z eurofondov, avšak z dôvodu neskorého nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia sa mestská časť Rača už nemohla uchádzať o finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Príčinou boli (podľa mňa zbytočné) spory s obyvateľmi z Kadnárovej ulice aj spomalené konanie štátnych úradov. Preto sme na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 14.2.2023 schválili úver vo výške 1,5 milióna. Zvyšok bude financovať mestská časť z vlastných prostriedkov.

Objekt je navrhnutý ako drevostavba, bude mať jedno podlažie a polointenzívnu zelenú strechu. Chýbať nebude ani vnútorné átrium s priemerom kruhového pôdorysu približne 32 metrov. Ide o stĺpikový vertikálny nosný systém v kombinácií s lepenými lamelovými nosníkmi a CLT panelmi. Fasáda v átriu bude plne presklená. Vonkajšia fasáda bude tvorená metalickým obkladom z perforovaného trapézového plechu s oknami rôznych tvarov, veľkostí a polôh.

Víťazom verejného obstarávania sa stala firma KAMI PROFIT, ktorá už realizovala rekonštrukciu základnej školy Plickova v Rači, aj základnej školy v Záhorskej Bystrici. Keďže osobne poznám obe stavby, rád konštatujem, že ide o kvalitne zrealizované diela. Napokon, môžete sa ísť presvedčiť na vlastné oči. Škola v Záhorskej Bystrici je otvorená od jesene 2022, Plickova bude otvorená v septemberi tohto roku. Pevne verím, že rovnako kvalitne bude zrealizovaná aj materská škola v Krasňanoch.

Celková hodnota zákazky je 2,174 mil. eur aj s DPH. Stavba má byť hotová do 10 mesiacov, čiže do februára 2024. Zmluva so zhotoviteľom je účinná a stavenisko odovzdané.

Práce budú prebiehať v šiestich etapách:

  • v 1. etape zhotoviteľ vykoná – prípravu staveniska (zabezpečenia prístupov, vybudovanie zariadenia staveniska, zabezpečenie vody a energií pre stavenisko), vytýčenie jednotlivých stavebných objektov, zemné práce pre prípravu založenia stavebných objektov (táto etapa má byť hotová do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy o dielo)
  • v 2. etape zhotoviteľ vykoná – realizáciu základových konštrukcií s príslušnými sieťami tech. zariadení, napojením na verejné siete a hrubé stavebné práce pre átrium (okrem finálnej pochôdznej vrstvy), realizáciu nosných konštrukcií SO 01 (drevené nosné stĺpy, nosníky a strešné panely), realizáciu fasád s otvorovými konštrukciami a strechy s príslušnými sieťami tech. zariadení budovy a klampiarskymi resp. inými výrobkami (do 4 mesiacov)
  • v 3. etape zhotoviteľ vykoná – realizáciu vnútorných stien s príslušnými sieťami tech. zariadení budovy, realizáciu OST (PS 01) s príslušnými zariadeniami vykurovacieho systému a dodávky TUV (do 6 mesiacov)
  • v 4. etape zhotoviteľ vykoná – realizáciu podlahových vrstiev a finálnych povrchových úprav v interiéri, pre jednotlivé časti profesií musia byť dodané a inštalované kompletné koncové prvky (do 8 mesiacov)
  • v 5. etape zhotoviteľ vykoná – realizáciu stavebných objektov SO 04 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY a SO 05 STAVEBNÉ ÚPRAVY VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE (do 9 mesiacov)
  • v 6. etape zhotoviteľ vykoná – odovzdanie celého riadne realizovaného diela (do 10 mesiacov)

Rád by som sa poďakoval všetkým zamestnancom miestneho úradu v Rači, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu, ako aj poslancom, ktorí realizáciu škôlky podporili. Za posledných 30 rokov ide vôbec o prvú novostavbu podobného charakteru v Rači.