Zastupiteľstvo v Rači. Jeden rok

Dnes je to presne rok, odkedy sa novozvolené zastupiteľstvo v Rači ujalo svojej práce (15. 11. 2022).

Toto sú najdôležitejšie projekty uplynulého roka:

 • Otvorenie základnej školy na Plickovej
 • Výstavba úplne novej materskej školy na Kadnárovej (Tramín)
 • Výstavba parku na Strelkovej
 • Rekonštrukcia námestia na Dopravnej ulici

Takisto sme schválili aj financovanie ďalších projektov:

 1. výstavba vonkajšieho areálu ZŠ Plickova vrátane chodníkov
 2. výstavba vonkajšieho areálu MŠ Kadnárova
 3. obstaranie zariadenia MŠ Kadnárova
 4. rekonštrukcia spevnených odstavných plôch a umiestnenie mobiliáru Dopravná
 5. obstaranie projektovej dokumentácie – Nemecký kultúrny dom

Tu je prehľad najdôležitejších rozhodnutí miestneho zastupiteľstva:

 • Zvolenie členov stálych (odborných) komisií z radov poslancov a verejnosti
 • Určenie výšky príspevku na školách a v školských zariadeniach (VZN)
 • Poskytovanie finačných príspevkov viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodnením dieťaťom (VZN)
 • Návrh na prenájom v zdravotníckych strediských Tbiliská a Hubeného
 • Pomenovanie nových ulíc v Rači
 • Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti
 • Spôsob určenia, sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou (VZN)
 • Rozpočet na rok 2023
 • Prerokovanie petície za územný plán zóny nad Kadnárovou a vyhlásenie stavebnej uzávery
 • Valorizácia nájomného od MČ Rača
 • Podmienky poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám (VZN)
 • Finančný plán spoločnosti Media Rača
 • Schválenie a odovzdanie ocenení Račianske srdce a Významná osobnosť Rače
 • Schválenie úveru na výstavbu materskej školy Kadnárova (Tramín)
 • Personálne výmeny v Dobrovoľnom hasičskom zbore Rača
 • Aktualizácia VZN o nájme bytov
 • Spôsob určenia, suma úhrad a spôsob platenia za sociálne služby poskytované mestskou časťou (VZN)
 • Poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa (VZN)
 • Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026
 • Stanovisko mestskej časti k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • Schválenie dotácií pre oblasti: kultúra, šport, školstvo, sociálne veci, životné prostredie, vinohradníctvo, kontajnerové stojiská
 • Pripomienkovanie zabezpečenia letnej a zimnej údržby
 • Schválenie VZN, vďaka ktorému vzniklo elokované pracovisko materskej školy v komplexe Rínok Rača
 • Schválenie výpožičky bezpečnostných kamier pre Mestskú políciu
 • Návrh stanoviska MZ k návrhu k návrhu dodatku Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy
 • Schválenie Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ
 • Stanovisko MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Stanovisko MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností
 • Stanovisko MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 • Príprava rozpočtu na rok 2024

Naša mestská časť má 26 tisíc obyvateľov a 15 poslancov. V roku 2023 hospodárime s upraveným rozpočtom vo výške 29 miliónov eur ročne. V porovnaní s inými mestskými časťami je zastupiteľstvo v Rači asi najrôznorodejšie v Bratislave. Nájdete tu skúsených harcovníkov i nové tváre. Mladých i starších. Členov rôznych politických strán i nestraníkov. Odborníkov na školstvo, životné prostredie, sociálne veci, dopravu, financie a v neposlednom rade aj vinohradníkov.

Teším sa, že veľká časť materiálov prechádza konsenzom. Ďakujem starostovi, zamestnancom úradu mestskej časti Rača aj ostatným poslancom za konštruktívnu spoluprácu.

Materiály z rokovania zastupiteľstva nájdete tu:
https://zastupitelstvo.raca.sk/zasadnutia/

Programové vyhlásenie nájdete tu:
https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/47741.pdf