V Bratislave štartuje realizácia troch železničných projektov

Ak chceme, aby ľudia viac využívali verejnú hromadnú dopravu, musí byť komfortná a spoľahlivá. Preto sa teším, že Železnice Slovenskej republiky – ŽSRy a Ministerstvo dopravy a výstavby SR ohlásili podpis zmlúv na výstavbu dvoch terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) a na modernizáciu Lamačského tunela.

Železničný tunel Bratislava

Predmetom projektu je modernizácia (sanácia) tunelového ostenia Bratislavského tunela č. 2. Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa dosiahne praktická suchosť pre elektrifikovaný tunel, predĺženie životnosti tunela a zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli.

Súčasný stav

Dvojkoľajná, elektrifikovaná, železničná trať Devínska Nová Ves – Štúrovo v úseku ŽST Bratislava hl.st., je vedená v Bratislavskom tuneli č. 2. Vzhľadom na rozrušené horninové nadložie tunela a tiež postupné dožívanie izolačných materiálov použitých pri výstavbe, sa nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok okamžite prejaví v značnom zavodnení obmurovky ostenia tunela. Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu. Popis charakteristických, podstatných porušení v tuneli: – uvoľnený (odtrhnutý) torkrétový izolačný nástrek v klenbe v celej dĺžke, – uvoľnené zvetrané a miestami vypadané škáry v tunelových pásoch, – zavodnenie v tunelových pásoch intenzívne odkvapkávanie miestami až dážď, – zaľadnenie ostenia a koľaje v zime (cencúle, ľadové bariéry, narušenie priechodného prierezu), – zvetrávanie kamenného ostenia (povrchové, miestami hĺbkové, vypadávanie častí ostenia).

Zmluvná cena je 4 897 770,02 eur bez DPH.

Prioritná os č. 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a investičnej priority 7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T.

Terminál Vrakuňa

Realizáciou sa dosiahne napojenie na existujúcu infraštruktúru – železničnú, cestnú a siete mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“). Jeho základnou úlohou je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému (ďalej len “IDS”) bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy IDS na MHD IDS a opačne, resp. umožnenie prestupu medzi viacerými dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.

K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu integrovanej osobnej prepravy. Ide o zriadenie železničnej zastávky na železničnej trati č. 124A podľa tabuľky traťových pomerov Bratislava – Komárno (trať – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno – štátna hranica SR/MR).

Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železničnom telese. Traťová koľaj je v danom úseku smerovo priama, výškovo na násype vo výške cca 1,5 m nad okolitým terénom. Štrkové lôžko je otvorené v celom rozsahu. Stavba sa navrhuje realizovať z dôvodu lepšej obslužnosti územia hlavného mesta Bratislava verejnou dopravou. Jej účelom je zabezpečiť pre cestujúcich bezpečné a komfortné využitie železničnej dopravy v novej lokalite.

Zmluvná cena je 3 918 058,71 eur bez DPH. Plánovaná dĺžka výstavby je 6 mesiacov.

Prioritná os č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7iiVývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky

Terminál Lamačská brána

V rámci stavby TIOP č. 2 sa uvažuje s vybudovaním novej železničnej zastávky pozostávajúcej z dvoch krajných nástupíšť na dvojkoľajnej trati medzistaničného úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač. Nástupiská budú vybudované pri jestvujúcich traťových koľajach č. 1 a 2, pričom návrh nástupiska pri koľaji č. 1 zohľadňuje požiadavku na výhľadové dobudovanie ďalšej, tretej traťovej koľaji č. 3. Zastávka bude sprístupnená z predĺženej Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi s priamym výstupom na nástupištia. Na každé nástupište bude umožnený bezbariérový prístup pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Na nástupišti sa zriadia prístrešky pre cestujúcich ŽSR, technologické objekty, prvky drobnej architektúry a automaty na výdaj cestovných lístkov, vybuduje sa nové osvetlenie a automatické informačné zariadenie. Koľaj č. 1 a koľaj č. 2 budú v príslušnej dĺžke zrekonštruované. V príslušnom úseku trate bude prebudované aj trakčné vedenie. Vybudované budú prístupové chodníky ku schodiskám na úrovni päty násypu. Chodníky tejto stavby nadväzujú na chodníky vybudované v stavbe Saratovskej ulice. Pre informovanie cestujúcej verejnosti sa vybuduje jednotný informačný systém (IS) dopravcov operujúcich v dotknutom území. Ďalej bude železničná zastávka – vybavená hlasovým výstupom pre nevidiacich, kamerovým a poplachovým systémom pre sledovanie stráženého priestoru. Pri opornom múre z pravej strany trate je umiestnený prístrešok so stojanmi na odkladanie bicyklov. Súbežne s nástupiskom na ľavej aj pravej strane trate bude vybudovaný oporný múr, zaisťujúci násyp rozšírený pre nástupiská. Jestvujúci klenbový most, približne v strede nástupiska, bude rekonštruovaný s rozšírením na šírku vyhovujúcu budovaným novým nástupiskám a výhľadovej tretej koľaji. Na pravom nástupisku bude vybudovaná protihluková stena. Realizácia stavby bude úzko súvisieť s plánovanou stavbou Predĺženie Saratovskej, s ktorou bude koordinovaná, nakoľko všetky prekládky sietí tejto stavby už uvažujú s budovaním novej železničnej zastávky.

Zmluvná cena je 7 831 582,72 eur bez DPH.

Prioritná os č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7iiVývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky