Metodika tvorby parkovacej politiky

Dynamická a statická doprava sú spolu previazané. Ponuka ľahko dostupných parkovacích miest, zväčša bezplatných, spôsobuje zvyšovanie intenzity individuálnej automobilovej dopravy, a naopak – zvyšovanie intenzity individuálneho automobilizmu vytvára dopyt po nových parkovacích miestach.

Sídelné štruktúry majú ale svoje priestorové limity a tak sa nedostatok parkovacích miest prejavuje „živelným“ parkovaním mimo vyznačených miest – zväčša na chodníkoch, ale aj na zastávkach verejnej dopravy, v zákrutách, v neprehľadných úsekoch a nezriedka aj na zeleni.

Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné ako na dopravné účely. Mohol by slúžiť na oddychové, športové alebo na kultúrne aktivity obyvateľov. Namiesto parkovísk by mohlo byť aj viac prvkov mestskej zelene.

Táto metodika popisuje konkrétne stratégie a kroky, ktoré pomôžu mestám s prípravou a implementáciou regulovaného parkovania.

NA STIAHNUTIE: